Miljöpolicy

Biskops-Arnö har en lång historia som berättas av kulturlandskap och byggnader. Det statliga byggnadsminnet omfattar hus från medeltid, 1600- och 1700-tal och dessutom ett odlingslandskap där floran och fågellivet är unikt för Sverige. Så unikt att större delen av Biskops-Arnö idag är ett Natura 2000-område.

Miljöpolicy för Nordens Biskops-Arnö

Hänsynen till miljön och till kommande generationer ligger till grund för vårt arbete. Miljöarbetet är en förutsättning för en ekologiskt hållbar utveckling.

Vi värnar om vår miljö, den yttre såväl som den inre. Biskops-Arnö är ett Natura 2000-område, där länsstyrelsen har yttersta ansvaret för den yttre miljön.
I samarbete med ägaren Statens Fastighetsverk och öns arrendatorer, strävar vi att vidmakthålla ett öppet och levande kulturlandskap med betande boskap och därmed rik flora och fauna.

Vi har miljöinformation kontinuerligt, både för personal och kursdeltagare. Vi strävar efter att i all verksamhet beakta miljöfrågorna. Genom utbildning får vi vidgade kunskaper och förståelse för såväl lokala som globala miljöfrågor och kretsloppstänkande.

Vi arbetar i en miljöbevarande och utvecklande anda inom följande områden:

Uppvärmning
Vi använder vattenvärme från Mälaren och jordvärme från åkrarna till flera värmepannor, samtidigt som vi har några solfångare installerade på skolområdet. Till detta kommer oljeeldning som komplement och grön el i några byggnader. Vi arbetar intensivt för ett ökat energisparande.

Vatten och avlopp
Vi är anslutna till kommunalt VA-nät.

Sopsortering
Vi har en väl utbyggd sopsorteringsanläggning och strävar där att kunna hantera alltmer avfall själva.

Transporter
Vi strävar att bli mer energieffektiva när det gäller vår fordonspark. Vi strävar också att i möjligaste mån resa med kollektivtrafik vid både personal- och elevresor.

Mathållning
Köket på Biskops-Arnö är KRAV-certifierat och vi bedriver ett kontinuerligt och målinriktat miljöarbete där vi eftersträvar att leva resurssnålt och miljöeffektivt. KRAV-certifieringen innebär att vi uppfyller att minst 25% av råvarorna uppfyller KRAVs kriterier. Vi arbetar systematiskt med att minska antalet tillsatser i maten och vi strävar hela tiden att utöka antalet KRAV-godkända råvaror. Vi inte serverar rödlistade fiskarter eller produkter som är märkta med att de framställs med GMO.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *