Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan för Nordens Biskops-Arnö

Jämställdhet för kvalitet

Jämställdhet mellan kvinnor och män hör till de grundläggande värden som skolan ska skydda och främja. Jämställdhetsarbetet vid Nordens Biskops-Arnö gäller alla anställda och alla kursdeltagare.

”Mäns och kvinnors lika värde och lika möjligheter måste återspeglas i valet av verksamhet, verksamheternas innehåll, i verksamhetsformerna och i organisationens uppbyggnad.”

Här följer våra jämställdhetsåtgärder:

1. Anställningar
På Nordens Biskops-Arnö strävar vi efter en jämn fördelning mellan kvinnor och män inom olika kategorier av arbetstagare. Med jämn könsfördelning menas att alla typer av arbeten ska innehålla minst 40 % kvinnor respektive män. Skolan ska också verka för att lediga anställningar ska kunna sökas oberoende av könsidentitet.

Personalens sammansättning redovisas årligen i verksamhetsberättelsen.

2. Löner
I fråga om anställdas löner ska ”lika lön för lika arbete” gälla.

Lönekartläggning:
Genomförs vid varje lönerevison tillsammans med de fackliga representanterna.

3. Arbetsförhållanden
Vi ska underlätta för samtliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap. Vi ska aktivt stimulera personalen till vidareutbildning. Vi ska med ”jämställdhetsglasögon” se på arbetsmiljön utifrån
– arbetsinnehåll
– arbetsorganisation
– teknik

4. Könskränkningar och sexuella trakasserier
Enligt Jämställdhetslagen har arbetsgivaren skyldighet att förhindra att någon arbetstagare eller kursdeltagare utsätts för trakasserier på grund av kön eller av sexuell identitet.
Med trakasserier på grund av kön eller av sexuell identitet avses sådant ovälkommet uppträdande som kränker arbets- eller kursdeltagarens integritet på arbetsplatsen. Det innebär också att nyttjande av datorer och internet i pornografiskt eller sexuellt kränkande syfte är förbjudet.

Åtgärd
Ovanstående är helt oacceptabelt och tolereras inte på Biskops Arnö. Varje anställd ska känna till att rektor omedelbart ska informeras om någon har blivit utsatt för någon form av kränkning. Varje anställd ska känna sig trygg i att rektor utreder och följer upp anmälda kränkningar samt återrapporterar agerandet till den som har blivit utsatt för kränkningen. Vi har en särskild handlingsplan vid sexuella trakasserier.

5. Övrigt
Utgångspunkten för skolans jämställdhetsarbete är att alla ska ha lika möjligheter och inflytande i fråga om arbetsvillkor, arbete och studier.

I del i det övergripande arbetet är att vi alltid har diskrimineringslagen för ögonen.

6. Ansvarsfördelning av jämställdhetsarbetet
Det övergripande ansvaret ligger hos rektor och styrelse, men för att få ett aktivt och framåtsyftande arbete, måste alla på skolan ta sitt ansvar.

Vi har en särskild grupp som arbetar med att förstärka arbetet mot sexuella trakasserier.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *