Kvalitetsarbete

Nationell kvalitetsredovisning för folkhögskolor

Kvalitetsredovisning för Biskops-Arnö
– en sammafattning

Sedan 2007 arbetar Biskops-Arnö mera systematiskt med kvalitetsarbete. Här finns några resultat av 2008 års arbete.

Systematik i kvalitetsutvecklingen

 • Kvalitetssamordnare på ¼ -tjänst under 07 och 08 för att samordna  utvecklingsarbetetet, med sammansatt kvalitetsgrupp som konkret formulerat kvalitetsmål
 • Administrationen har tagit fram metodbeskrivning för att nå kvalitetsmål; ”Från katalog/hemsida till intyg”
 • Folkhögskolans kök- och städ-del i löpande kontakter med Håbo kommuns miljö och hälsoförvaltning
 • Vaktmästeriet har utarbetat checklistor för brandsyn, vatten- och väremkontroll m.m.
 • Uppföljning och utvärdering av gruppernas kvalitetsarbete vid gemensamma personaldagar
 • Konsulttjänster inom SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Utvärderingsprocess flyttad från läsårets slut till juluppehållet
 • Rektor och ordförande deltagare i Trygghetsrådets kurs
 • Goda kontakter och löpande god dialog med huvudmannen Föreningen Norden, bland annat i utvecklandet av ett tre års samarbetskontrakt.

Kvalitetsarbetets utveckling

 • Medvetenheten stor  bland personalen
 • Från ett mer spontant till ett aktivt och regelbundet kvalitetsutvecklingsarbete
 • Konkreta kvalitetsmål per år per arbetsenhet
 • Arbetsplatsträffar två gånger per termin för varje arbetskategori
 • ”Biskops-Arnös lilla gröna”. Dokumentsamling framtagen av kvalitetsamordnaren
 • Bättre back-up rutiner på datasystemet
 • Infört  individuell lönesättning, medför ytterligare medarbetarsamtal och stärkt kvalitetsarbete
 • Mer systematiskt kvalitetsarbete vid personaldagar

Kvalitetsförbättrande åtgärder

 • Utvecklat och effektiviserat styrelsearbete
 • Kvalitetsförbättrad datorutveckling med större trygghet bland användarna
 • Utvecklad jämställdhet, jämställdhetsgrupp utsedd på skolan
 • Utvecklad kursdeltagardemokrati genom bl a ny studerandepolicy
 • Förbättrad kommunikation över arbetsgränserna, gällande bland annat ansvarsområden och rutiner
 • Utvecklat budgetarbete
 • Utvecklad hemsida
 • Administrationens utvecklade medtodbeskrivning
 • Vakmäteriets utvecklade checklistesystem
 • Matsal tillbyggd
 • Matsedel på intranät

Kvalitetsförbättringar allmän kurs

 • Kursen nystartad 06 med nya inriktningar
 • Flera lärare anställda
 • Mentorsystem mellan lärare och kursdeltagare
 • Fler utvecklingssamtal per termin
 • Tidig uppföljning vid hög frånvaro
 • Ny möblering i klassrummet
 • Lärarlagsmöte en gång per vecka
 • Temastudier under två dagar per vecka med ca tre teman per termin
 • Utvecklingskurser i power-point och photo shop
 • Fortbildningskurser, dyslexi
 • Nyinköp av hjälpmedel, dyslexi
 • Nya riktlinger utarbetade för tydligare rutiner och regelverk

Hur olika målgrupper omfattas av kvalitetsarbetet

Kursdeltagare:

 • Utvecklingssamtal och veckovisa genomgångar
 • Kursrådet; ett demokratiskt sammansatt forum
 • Utvärderingsresultat dryftas i kursrådet
 • Veckovis informationsstund med rektor

Personal

 • Kvalitetsgrupp med ansvar för förankring och delaktighet
 • Samråd en gång per månad
 • Intranät som kommunikationssystem
 • Personaldagar några gånger per år med fortbildning och diskussion

Ledningen

 • Gruppmöte en gång i månaden
 • Ledningsgruppens dagordning läggs ut på intranätet

Anläggningsgrupp

 • Möten var fjortonde dag

Styrelsen

 • Möten fyra gånger per år
 • Dagordning och information utskickas en vecka innan
 • Fortbildning och kunskapsöverföring i samband med mötena

Huvudmannen Föreningen Norden

 • Kontinuerligt informationsutbyte
 • Fler gemensamma aktiviteter under planering

Utvecklings- och profileringsprojekt 

Utvecklingsprojekt:

 • ½-tids anställning för att utveckla B-A som hälsoö (ansökan beviljad Eus Leaderprogram)
 • ½-tids projektledare för ”Unga utanför”; samarbete med Håbo kommun och Svenska kyrkan i Håbo (ansökan beviljad Allmänna arvsfonden)
 • Utvecklng av resandekurser (ansökan Forum Syd)

Profileringsarbete

 • Möten och dialog med Kulturkontakt Nord
 • Inköp av litteratur och tidsskrifter til B-A:s nordiska bibliotek
 • Löpande dialog med huvudmannen
 • Annonseringar

Biskops-Arnö, September 2009

 

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *